ហេតុអ្វីទើបអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយក Android ?

ChhunlengSpeaker: បូវី ឈុនឡេង
Topic: ហេតុអ្វីទើបអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយក Android ?
Summary: Android គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍មួយរបស់ Google។ វាត្រូវបានទទួលស្គាល់និងពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់។

About Speaker: ខ្ញុំបានឈ្មោះ បូវី ឈុនឡេង
ជាអភិបាលក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ែនដ្រយដ៍នៅកម្ពុជា
សព្វថ្ងៃជាអ្នកជំនួញម្នាក់ ហើយក៏ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣នៃសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តសៀមរាប។