ស្វែងយល់ពី Web page, Domain, Hosting និងរបៀបតម្លើង WordPress CMS ក្នុង Wamp Server

សាន សុភក្រ្ត័Speaker: សាន សុភ័ក្រ
Topic: ស្វែងយល់ពី Web page, Domain, Hosting និងរបៀបតម្លើង WordPress CMS ក្នុង Wamp Server
Summary:

1.អ្វីទៅជាWebpage
2.អ្វីទៅជាDomain
3.អ្វីទៅជាHosting
4.របៀបតម្លើងWordpress CMS ក្នុង Wamp Server

About Speaker: ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សាន សុភក្រ្ត័ ជានិសិ្សតឆ្នាំទី១ឆមាសទី២នៃ «វិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី» ជំនាញពត៌មានវិទ្យា។ ខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ «បាខែម» នេះម្តងដែរ កាលនៅខេត្តបាត់ដំបង។