ធ្វើអក្សរនិងរូបភាពឱ្យមានចលនាតាមកម្មវិធី ADOBE FLASH CS3

អ៊ាង គារវៈSpeaker: អ៊ាង គារវៈ
Topic: ធ្វើអក្សរនិងរូបភាពឱ្យមានចលនាតាមកម្មវិធី ADOBE FLASH CS3
Summary: ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកចូលរួមទាំងអស់នូវរបៀបនៃការធ្វើអក្សរ​និងរូបភាពឱ្យមានចលនា​ដើម្បីអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដូចជា

-ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លីៗ
-រឿងខ្លីៗ
-Banner របស់វ៉ិបសាយដែលមានចលនា
-បង្ហាញការលក់តាមម៉ាស៊ីន(POST System)នៅលក់តាមផ្សារទំនើប

About Speaker: ខ្ញុំធ្លាប់ជាគ្រូក្រៅម៉ោងម្នាក់នៅតាមមជ្ឍមណ្ឌល​បង្រៀនកុំព្យូទ័រមួយកន្លែង​។ ខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជានេះ រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំ។ មុខវិជ្ជានេះមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើន​ទេ។ តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញ នេះ​គឹ​ខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ទៅ​វិញ​អត់មានសល់អីសោះ​ ។