ការ​ណែ​នាំ​អំពី កម្មវិធីកុំព្យូទ័រការិយាល័យ​ភាសាខ្មែរ

ចិន ប៊ុណ្ណាSpeaker: ចិន ប៊ុណ្ណា
Topic: ការ​ណែ​នាំ​អំពី កម្មវិធីកុំព្យូទ័រការិយាល័យ​ភាសាខ្មែរ
Summary:

កម្មវិធី​ការិយាល័យ ភាសាខ្មែរ ​គឺ​​ជា​​​កម្មវិធី​​ការិយាល័យ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក៏​ស្រដៀង​​គ្នា​ដែរ ​​​អាច​​ប្រៀប​ធៀប​​បាន​​ទៅ​នឹង MS Office រួម​​មាន​​កម្មវិធី​ដំណើរការ​​អត្ថបទ កម្មវិធី​​សៀវភៅ​​បញ្ជី កម្មវិធី​​ការ​​បង្ហាញ កម្មវិធី​​រូបមន្ត​​គណិតវិទ្យា និង កម្មវិធី​សម្រាប់​គូរ។

About Speaker : លោក​ ចិន ប៊ុណ្ណា នឹង​បង្ហាញ​វិធីសាស្ត្រ និង​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ការិយាល័យ​ភាសាខ្មែរ។ លោក ប៊ុណ្ណា ក៏​បាន​ចូលរួម​ចំនែក​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​សិក្សា​មួយ​ចំនួន​ ជាមួយ​នឹង​អង្គការ​ជា​ដៃ​គូរ និង​ស្ថាប័ន​​ដែល​បាន​យក​កម្មវិធី​​ការិយាល័យ​ភាសាខ្មែរ ទៅ​ប្រើប្រាស់ និង​បង្រៀន​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ផង​ដែរ ។