ការគ្រប់គ្រង Computer ដោយ Smartphone

182511_518699404845905_1549746626_nSpeaker: ធលធឿន ចាន់សុវណ្ណ
Topic: ការគ្រប់គ្រង Computer ដោយ Smartphone
Summary:

នៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំហ្នឹងនិយាយពីការគ្រប់គ្រង Computer របស់យើងដោយប្រើ Smartphone។ ក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះយើងចាំបាច់ត្រូវមាន Internet ជាចាំបាច់។

About Speaker : ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ ធលធឿន ចាន់សុវណ្ណ ភេទ ប្រុស រស់នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ សព្វថ្ងៃខ្ញុំគឺជានិស្សិតផ្នែកអាយធីនៅ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ និង វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា។ ហើយខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់នៃគេហ ទំព័រចំនួនបីផងដែរគឺ (ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំ) mydoc4u.com , khmerera.com និង listingsong.com